Gedragscode

RODE DUIVELS ZOUTLEEUW v.z.w.

“Waar vriendschap en sport samengaan.”

INFORMATIEBROCURE EN
GEDRAGSCODE VOOR BESTUURSLEDEN, VRIJWILLIGERS, OUDERS, SUPPORTERS, TRAINERS, SPELERS ,PLOEGBEGELEIDERS en -AFGEVAARDIGDEN

update : oktober 2013

1. LEDENINFORMATIE / GEDRAGSCODE

In deze brochure vind je belangrijke informatie voor al wie betrokken is bij Voetbalclub RODE DUIVELS ZOUTLEEUW v.z.w. Deze brochure werd voor het eerst gepubliceerd in april 2007, na goedkeuring in de bestuursvergadering van 27.03.2007 en kreeg regelmatig een update.

VOORWOORD

Deze brochure heeft de ambitie enerzijds nuttige informatie aan te leveren en anderzijds verduidelijking te geven bij de normen en waarden die wij bij RD ZOUTLEEUW belangrijk vinden als basis voor onze werking en waarvan wij vinden dat onze bestuursleden, vrijwilligers, trainers en begeleiders/ploegafgevaardigden deze moeten onderschrijven en uitdragen.

1. DE ORGANISATIE

1.1. De vereniging : zie “ORGANISATIENOTA RDZ” die afzonderlijk ter beschikking gesteld wordt.

1.2. Clubinformatie : zie “Mededelingenborden” in de kantine, kleedkamers en website www.rdz.be

1.3. Belangrijke telefoonnummers :

Voorzitter : Danny PUTZEYS 0475/643906
Ondervoorzitter / verantwoordelijke jeugdafdeling : Jos MINGELINCKX 0498/366819 Secretaris : Marc AERTS 011/782222 0497/599298
Penningmeester : Maurice JANSSENS 011/ 780280
Dokter : Jos CEYSSENS 011/780122 – 0476/258983 – Weekendwacht 011/783131 Ziekenhuis : Reg. Ziekenhuis Sint-Trudo 011/69.91.11 of Tel. 112 voor dringende hulp Politie : IPZ Landen 011/70.58.30 of tel. 101 voor dringende bijstand

2. REGELINGEN EN VERWACHTINGEN

2.1. Doelstelling :

Statutair heeft RD ZOUTLEEUW v.z.w. als doelstelling :
– de bevordering en aanmoediging van de lichamelijke opvoeding en de sport in het algemeen en van het voetbal in het bijzonder
– de inrichting van sportontmoetingen, meer bepaald voetbalcompetities
– alle aangesloten leden moreel, financieel en materieel steunen, zowel geldelijk als in natura.

Daarnaast wil RD ZOUTLEEUW v.z.w. echter voor alles een familiale vereniging zijn waar ook gezelligheid, vriendschap en de respectvolle wijze waarop we met mekaar omgaan minstens zo belangrijk zijn, in het besef dat “voetbal” eerst en vooral een “spel” is.

2.2. K.B.V.B :

De vereniging, die in 1967 werd opgericht, is aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) onder nummer 07015, afdeling Brabant. Door onze aansluiting dienen wij tevens de statuten en reglementen van de KBVB na te leven. Het reglement van de KBVB is ter inzage beschikbaar op de website van de KBVB en op het clubsecretariaat.

2.3. Verzekeringen :

Tijdens de uitoefening van clubactiviteiten geldt de verzekering van de KBVB voor wat betreft de dekking van medische kosten en eventuele invaliditeit.
RD ZOUTLEEUW heeft daarnaast in het belang van haar leden en vrijwilligers de nodige verzekeringen afgesloten wat betreft Burgerlijke Aansprakelijkheid en Brand. (zie in dit verband de “Organisatienota”).

2.4. Lidgelden :

Teneinde de vereniging financieel gezond te houden vraagt RDZ aan de leden een lidgeld dat jaarlijks bepaald wordt en dient betaald te worden voor de aanvang van de competitiewedstrijden. Leden die hun jaarlijks lidgeld niet of niet tijdig betalen worden niet opgesteld in de competitiewedstrijden en kunnen door een beslissing van het bestuur uitgesloten worden en hun lidmaatschap verliezen door desaffectatie in oktober en mei van elk kalenderjaar.

2.5. Publicatiebord :

In kantine en kleedkamers bevinden zich publicatieborden waarop mededelingen van algemene aard, clubactiviteiten, wedstrijden en competitiestanden gemeld kunnen worden. Het is niet toegelaten om op deze borden andere mededelingen te afficheren zonder toestemming van de kantineverantwoordelijke.

2.6. Verloren voorwerpen :

Er gaan altijd wel eens spullen verloren. Bij trainingen en wedstrijden houden trainers en begeleiders in de gaten of alles wel wordt meegenomen. Spullen die blijven liggen worden in de kantine afgegeven, komen terecht bij “verloren voorwerpen” en kunnen daar opgehaald worden. Verloren voorwerpen die na drie maanden niet zijn opgehaald worden opgeruimd. De vereniging is echter niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen, dit geldt voor verlies, diefstal of beschadiging. Het is aan te raden om waar mogelijk een naam aan te brengen op kledij en voorwerpen.

2.7. Wat verwacht RDZ als vereniging van de spelers ? :

 • dat men persoonlijk verwittigt bij verhindering voor een training en/of wedstrijd
 • dat men zich inzet voor zijn/haar team en de vereniging waarvan men lid is
 • dat men elkaar, de trainers/begeleiders, de tegenstrever met respect behandelt
 • dat men zich gedraagt naar de principes van het fairplay charter dat deel uitmaakt van deze gedragscode
 • dat men bij onenigheid de trainer inlicht
 • dat men zich houdt aan de regels en afspraken van de vereniging
 • dat zij positief meewerken door een helpende hand en aanwezigheid op de extra-sportieve activiteiten van de vereniging

2.8. Wat verwacht RDZ als vereniging van de ouders ? :

 • dat deze niet staan te coachen en te onderrichten langs het veld, aanmoedigen mag uiteraard, maar dit is toch van een andere orde
 • dat men tijdens de rust niet in de kleedkamers komt, want dit veroorzaakt alleen maar afleiding en verhindert het coachingwerk van de trainer
 • dat men beseft dat het er in de jeugdcategorieën van U6 t/m U12 vooral op aankomt om te “leren” voetballen en dat de uitslag van een wedstrijd hier aan ondergechikt is
 • dat men zich afmeldt als men niet voor transport kan zorgen of zelf een vervanger zoekt.– dat men vanaf de preminiemen (U10/U11) niet meer in de kleedkamers komt
 • dat men kennis neemt van deze infobrochure met gedragscode en er naar handelt2.9.

Wat verwacht RDZ van trainers/begeleiders ? :

 • dat zij handelen conform de afspraken die de vereniging met hen maakt en de normen en waarden van de vereniging uitdragen
 • dat zij onze jeugdspelers plezier aan het voetballen laten beleven en er met een kindvriendelijke manier mee omgaan. In dit verband verwijzen wij naar de “Panatlonverklaring over ethiek in de jeugdsport in bijlage aan deze brochure en wij vragen dat zij deze voor gezien en akkoord ondertekenen
 • dat zij er over waken dat elke jeugdspeler die voor een wedstrijd in de selectie opgenomen wordt ook effectief tenminste de helft van de wedstrijdduur speelgelegenheid krijgt
 • dat zij het voorbeeld geven door hun stipte aanwezigheid, hun orde en netheid, het zorgvuldig omgaan met clubmaterialen, uitrusting en installaties en hun gedrag, ook tegenover de tegenstrever
 • dat zij doorlopend aandacht opbrengen voor de veiligheid
 • dat zij onze leden/spelers tijdens het spel coachen op een positieve manier en fair-playbevorderen
 • dat zij aandacht hebben voor het voorkomen van pesten, racisme, druggebruik enongewenst sexueel gedrag
 • dat zij betrokkenheid betonen bij het wel en wee van de vereniging
 • dat zij positief meewerken door een helpende hand en aanwezigheid op de extra-sportieve activiteiten van de vereniging
 • dat zij de “10 geboden van de jeugdopleider” in praktijk brengen, nl. :
 • Elke speler is even belangrijk. Dus geven we de uitleg en de demo steeds voor allemaal samen. De trainer zorgt er ook voor dat hij iedereen ziet en dat alle spelers de uitleg horen of de demo zien.
 • Geef uitleg en demo tegelijkertijd (of laat de spelers demonstreren). Hou dit zo kort mogelijk (en laat de oefening zo snel mogelijk starten).
 • Laat spelers zelf tijdens de demo de sterke en zwakke punten van de uitvoering vaststellen. Zorg voor uitdagende vormen (“Wie kan …?”).
 • Spreek de taal van het kind (gebruik beeldspraak bij de jongste).
 • Moedig de spelers altijd aan (een positieve coaching zorgt voor succes ervaring).  Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen.
 • Geef tijdens de wedstrijd(vormen) geen richtlijnen aan speler aan de bal voordat hij zijn actie verricht: laat hen zelf de oplossing vinden.

Bij een leergesprek worden de doelstellingen geëvalueerd (na een vorm of na de training). Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.

Hou de score goed bij (ze spelen om te winnen) en waak ook over de reglementen.

2.10. Wat mogen spelers, ouders, trainers, begeleiders verwachten van RDZ ? :

 • wij willen er zorg voor dragen dat de voetbalsport op een fijne manier kan beoefend worden – dat wij mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden
 • dat wij een luisterend oor bieden als men ons nodig heeft
 • dat wij met ons allen waken over het naleven van de regels en afspraken binnen de vereniging
 • dat wij onze accommodatie in stand houden en verbeteren
 • dat wij streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering van onze jeugdopleiding
 • dat wij zorg dragen voor een degelijke begeleiding van onze spelende leden
 • dat er democratische lidgelden gehanteerd worden, teneinde de instapdrempel niet te hoog te maken
 • dat wij U ernstig nemen

3. ACCOMMODATIE

3.1. Kantine :

RD ZOUTLEEUW beschikt over een kantine die open is tijdens wedstrijden, toernooien en gedurende bepaalde periodes ook bij trainingen. De kantine mag niet betreden worden met voetbalschoenen, sporttassen dienen eerst in de wagen of onder het afdak geplaatst te worden te te worden.

In de RDZ-kantine worden er geen alcoholische dranken geschonken aan jongeren onder de 17 jaar, behalve op vraag en in aanwezigheid van hun ouder(s).

3.2. Gebruik van de voetbalvelden :

Trainingstijden en de verdeling van de ploegen over de velden worden in overleg geregeld tussen trainers en bestuur. Bij gebruik van het hoofdterrein (A-veld) dient er rekening gehouden te worden met de weersomstandigheden, zodat dit veld in de meest optimale omstandigheden kan gebruikt worden voor de zondagnamiddag competitie.

De belijning van de velden gebeurt door een bestuurslid van de vereniging die verantwoordelijk is voor de terreinen. Het klaarzetten van de doeltjes en de controle op veiligheid gebeurt in overleg tussen trainer, ploegafgevaardigde en verantwoordelijke voor de terreinen.

Na elke training moeten de materialen netjes in het materialenhok (garage) worden teruggeplaatst en de ballen worden geteld.
Het team dat het laatste traint doet de lichten uit en draait de radiatoren dicht. De trainer van dit team schakelt verwarming en warm water uit en sluit de kleedkamers.
Doeltjes worden aan de rand van het veld geplaatst.
Alleen trainers en ploegbegeleiders hebben toegang tot het materiaalhok.

3.3. Kleedkamers :

Voor trainingen en wedstrijden geldt er een vaste indeling van de kleedkamers. Deze kleedkamerindeling wordt geafficheerd op het mededelingenbord in de kleedkamers. Bij toernooien zal het secretariaat zorgen voor een gepaste indeling van de kleedkamers.
De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte. De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers, trainers en begeleiders. Enkel bij Debutantjes en Duiveltjes worden ouders toegelaten. Voor alle andere personen is de toegang verboden.

Na afloop van wedstrijden en trainingen is het de bedoeling dat de kleedkamers in een ordentelijke staat worden achtergelaten. Lege flessen en drankbusjes, papier, plastic en tapes worden in de vuilbakken gedeponeerd. Waar mogelijk dient afval gesorteerd te worden.

Iedereen dient ook respect te hebben voor de uitrusting en de spullen van de andere medespelers. Diefstal of vernieling heeft een zeer ernstige sanctie tot gevolg, kosten in dit verband zullen verhaald worden op de schuldige.

Iedereen verlaat ten laatste 30 minuten na training of wedstrijd de kleedkamer. De trainer en/of begeleider houdt een laatste inspectie in de kleedkamer.
Bij trainingen en wedstrijden dient elk team intern afspraken te maken om de kleedkamer en gang op te kuisen. Trainers en begeleiders zijn hiervoor eindverantwoordelijk en dienen dit te controleren en bij te sturen. Alleen op deze manier kunnen we met ons allen de boel netjes houden. Na elk weekend krijgen de kleedkamers een grondige kuisbeurt door een vrijwilliger van de vereniging.

3.4. Parkeren :

Auto’s en (brom)fietsen worden gestald op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen zodanig

dat de toegang tot het terrein voor de hulpdiensten niet belemmerd wordt.

4. TRAININGEN

4.1. Overzicht trainingstijden en –velden :

Een overzicht van de trainingstijden van de verschillende teams wordt bij het begin van elk seizoen opgesteld en ter beschikking gesteld van spelers en ouders.

Afhankelijk van de staat van de velden en de weersomstandigheden wordt bepaald op welk veld de training zal plaats hebben.

4.2. Kledij :

Iedereen zorgt er voor steeds nette en propere kledij te dragen. Wedstrijdkledij is verboden te dragen op training. Best is om op elk kledingsstuk je naam aan te brengen. Draag steeds beenbeschermers, zowel op training als bij wedstrijden.
Draag geen kettingen, uurwerken, oorringetjes of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander gevaarlijk kunnen zijn.

Verzorg je voetbalschoenen goed, poets ze na elke wedstrijd of training. Dit gebeurt echter

steeds buiten, eventueel op de daartoe voorziene plaats waar er water en poetsmateriaal beschikbaar is, en dus zeker nooit in de douche, kleedkamer of gang en dit zowel bij RDZ als op verplaatsing !! Wie hier geen rekening mee houdt wordt gesanctioneerd.

4.3. Aanwezigheid op trainingen :

Iedere speler zorgt ervoor stipt op tijd op alle afspraken voor training en wedstrijden aanwezig te zijn.
Het regelmatig bijwonen van de trainingen is een absolute vereiste. Regelmatige laatkomers of wegblijvers van de training kunnen bij wedstrijden niet in de basisopstelling worden opgenomen of zelfs niet geselecteerd worden om te spelen. Wie niet op tijd kan aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, dient de trainer te verwittigen.
Wie in de week geen enkele training bijwoont en de trainer niet heeft verwittigd speelt in het weekend niet.
Voor het eerste elftal geldt volgende regel :

 • bij de aanvang van het competitieseizoen (eind augustus) wordt de spelerskern voor het eerste elftal benoemd, in de loop van de competitie kan deze spelerskers gewijzigd en aangevuld worden
 • wie aanvaardt om deel uit te maken van deze spelerskers engageert zich tevens om regelmatig de trainingen bij te wonen, elke afwezigheid dient gemotiveerd te worden (vb. ziekte met een doktersattest, werktijden, verblijf in het buitenland, familiale omstandigheden, examens)
 • de trainer beoordeelt de gerechtvaardigdheid van de afwezigheid
 • na elke ongerechtvaardigde afwezigheid wordt er een verwittiging gegeven door detrainer, vanaf drie ongerechtvaardigde afwezigheden wordt er per ongerechtvaardigde afwezigheid € 10.00 ingehouden van de volgende verdiende wedstrijdpremie.Daarnaast beschikt de trainer van eerste elftal en reserves over de mogelijkheid om in een “huishoudelijk reglement” bijkomende afspraken te maken met zijn spelersgroep.5. COMPETITIE

5.1. Taken van het clubsecretariaat :

a) opmaken van het wedstrijdprogramma van elk weekend aan de hand van de officiële mededelingen van de KBVB
b) verwittigen van trainers en bestuur bij onvoorziene wedstrijdwijzigingen (vb. forfaits)
c) administratie van het ledenbestand
b) voorbereiden van de scheidsrechtersbladen
d) controle en opsturen van de ingevulde scheidsrechtersbladen
g) bijhouden en afficheren van rangschikkingen, waarschuwingen en bijzondere mededelingen op het mededelingenbord in de kantine
h) maken en verdelen van de lidkaarten
i) verzorgen van de ongevalsaangifte bij de KBVB, doorsturen van de kwijtschriften na afhandeling van het dossier door de verzekering en de schatbewaarder van de vereniging informeren over de uit te betalen bedragen

5.2. Taken van de trainer/ploegbegeleider :

a) spelers informeren over wedstrijden, trainingen, aanvangstijden enz.
b) opvolgen van gele/rode kaarten en schorsingen van spelers
c) vervoer regelen bij uitwedstrijden
d) ingeval van spelerstekort : zorgen voor aanvulling van spelers in overleg met collega- trainers
e) scheidsrechtersblad correct en volledig invullen en deponeren in de brievenbus in de kantine. De scheidsrechtersbladen vanaf U12 worden afgegeven aan het kantinepersoneel.
f) beschikbaarheid van reserve-ballen regelen en na de wedstrijd terug opbergen
g) waterzak, waterfles en spons meenemen
h) controle van de kleedkamers 30 min. na de wedstrijd

5.3. Samenstelling teams :

Bij het begin van elk seizoen wordt gestart met een voorlopige indeling van de verschillende teams. In de jeugdreeksen moet het de bedoeling zijn dat elk lid voldoende speelgelegenheid krijgt. Bij de opstelling van de ploeg zal er wel rekening gehouden worden met elementen zoals : aanwezigheid op trainingen, inzet, gemaakte vorderingen, integratie in de spelersgroep, betrokkenheid bij het clubgebeuren enz.

De trainer – en hij alleen – is verantwoordelijk voor de selectie en de samenstelling van zijn team.

5.4. Wedstrijden :

Bij de aanvang van de competitie wordt er een wedstrijdkalender met aanvangstijden gratis ter beschikking gesteld van spelers, ouders, trainers, begeleiders.
Indien een speler verhinderd is om op zaterdag of zondag te spelen, moet dit uiterlijk op donderdag doorgegeven worden aan de trainer, zodat deze nog voor vervanging kan zorgen. Bij ziekte moet dit zo snel mogelijk doorgegeven worden.

Leden van de vereniging hebben gratis toegang bij thuiswedstrijden.
De vertrektijden bij uitwedstrijden worden door de trainer bepaald, de verplaatsingen gebeuren met de auto. Er worden bij voorkeur onderlinge afspraken gemaakt om verplaatsingskosten in ieders belang te beperken.

5.5 Gedrag :

Wij verwachten van iedereen een correct en sportief gedrag tegenover medespelers, trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek. Het is evident dat je trainers/begeleiders en medewerkers/vrijwilligers van de club groet bij het betreden van de terreinen.

Voetbal is een ploegsport waarbij we allen op mekaar aangewezen zijn. Iedereen maakt wel eens een foutje. Missen is menselijk en daar moeten we begrip voor opbrengen.
De beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd en niet becommentarieerd. Kritiek op medespelers hoort niet, enige zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden. Het is eerder aangewezen om mekaar aan te moedigen.

De vereniging onderschrijft volledig de 8 principes van respect = FAIRPLAY :

 • Respect voor de spelregels
 • Respect voor de scheidsrechter en de officials ° Respect voor je eigen club
 • Respect voor de tegenstrever
 • Respect voor je medemaats
 • Respect voor ALLE collega voetballers
 • Respect voor de supporters van andere ploegen
 • Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)

en verwacht van zijn leden dat zij zich hiernaar gedragen.

6. LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING :

Het lidmaatschap van de vereniging verwerft men door aansluiting bij de KBVB. Alleen reglementair aangesloten leden zijn verzekerd tegen (sport)ongevallen en worden gedekt door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
De lidmaatschapsregels van de KBVB zijn van toepassing, ook wat betreft het ontslag bij de vereniging.
Na aanvang van de competitie worden er geen overgangsdmachtigingen (transferts) meer toegestaan, behalve bij uitgesproken sociale of familaiale redenen.

7. TOT SLOT :

In deze brochure hebben wij getracht om voor U belangrijke informatie te bundelen en wat wij als vereniging belangrijk vinden in onze relatie te benadrukken.
Zijn er vragen hierover, opmerkingen, aanvullingen, tips, laat dit dan ons weten. Er kan hierover contact opgenomen worden met het clubsecretariaat, zodanig dat wij dit in een volgende editie kunnen verwerken.

Namens het bestuur : Danny Putzeys, Voorzitter

Bijlage : de “Panathlon-verklaring” over ethiek in de jeugdsport vormt een bijlage bij dit document.